Ang mga Agta Negrito

Kilala dahil sa igsi ng tangkad, kulay ng balat, at kulot na buhok, ang mga Negrito ang bumubuo sa malaking populasyon ng mga Pilipinong katutubo sa buong bansa. Sa sinaunang paniniwala, dalawang sangkatauhan ang napadpad sa kapuluan ng Pilipinas halos 30,000 hanggang 20,000 taon na ang nakalilipas.

Ang unang pangkat ay lumipat sa silangang timog papunta sa hilagang bahagi ng Pasipiko sa mga kabundokan ng Sierra Madre tulad ng mga grupo ng Alta, Arta, at Agta. Ang pangalawang pangkat ay pamunta naman pakanluran, patungong hilagang Luzon na tinatawag ngayong Pinatubo Negrito. Ilan sa kasama nilang tribo ay ang mga Dumagat, Ata, Ati, Atta, Sinauna, at Batak.


Ngayon, marami sa kanila ay matatagpuan sa mga kabundukan sa hilagang Luzon hanggang Bikol, ilang bahagi sa Cordillera pati na rin sa Zambales, Bataan, at sa Bondoc, gayundin sa mga isla ng Negros, Panay, Palawan at iba pa.   


Characterized by shortness of stature, darkness of pigmentation, and kinky hair, the Negritos constitutes one of the most complex populations of indigenous people and are widely of dispersed in the whole archipelago. In popular beliefs, two major races landed in the Philippine archipelago between 30,000 to 20,000 years ago. 

One moving on the eastern flank going up to the north to the Pacific side of the Sierra Madre mountains like the Alta, Arta, and Agta groups; the second group moved along the western side, similarly going up northern Luzon which now includes the Pinatubo Negrito. Other corresponding major subgroupings are the Dumagat, Ata, Ati, Atta, Sinauna, and Batak.

Nowadays, they are widely distributed and found in highland areas like in the Pacific side of northern Luzon to the Bicol peninsula, the northern tip of the Cordillera, the Zambales ranges and the Bataan peninsula, Bondoc peninsula, and the islands of Negros, Panay, Palawan and other more.

Photo Source: University of Michigan

Colorized by: Bilog Bilugan


Shopping Basket